Algemene voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Nervada, verder te noemen Nervada, gevestigd te Lutjebroek aan de Horn 31 en ingeschreven in het handelsregister te Alkmaar onder KvK 63202573.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Nervada wordt gesloten. Producten en Diensten De door Nervada te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en de promotie van een website, de productie van multimedia presentaties en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Nervada.

Online promotie pakketten
De door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Nervada en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Nervada gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Nervada schriftelijk of per elektronisch mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Nervada heeft een geldigheidsduur van 15 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Afspraken
Indien opdrachtgever de bevestigde afspraak niet na kan komen door verhindering, dient opdrachtgever dit minimaal 24 uur van te voren te melden aan Nervada. Indien Opdrachtgever dit niet tijdig heeft gemeld, wordt dit aan Opdrachtgever doorberekent tegen het op dat moment geldende uurtarief.

5. Duur en beëindiging
5.1 Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat Nervada in gebreke is geweest – en er zijn door Nervada nog géén diensten geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 50% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
5.2 Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat Nervada in gebreke is geweest – en Nervada al wél diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 100% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
5.3 Nervada heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene Voorwaarden Nervada
5.4 Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft Nervada het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: a. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; b. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. 5.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

6. Levering en leveringstijd
6.1 Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 15 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Nervada verstrekt te zijn door opdrachtgever.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Nervada zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van Nervada, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. Nervada zal haar leveringsplicht ten aanzien van opdrachtgever behouden.

7. Onderhoud en storingen

7.1 Ten behoeve van onderhoud kan Nervada tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Nervada zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig – rekening houdend met de omstandigheden van het geval – meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
7.2 Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van Nervada dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Nervada bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
7.3 De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Nervada is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

9. Prijzen

9.1 Alle door Nervada genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
10.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.4 De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan, zo niet behoudt Nervada het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.
10.5 Nervada stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.6 Het totale factuurbedrag wordt altijd binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst in rekening gebracht, tenzij Nervada door toerekenbare tekortkoming of overmacht de opdracht niet binnen deze periode heeft kunnen afronden. In het laatste geval zullen slechts de voltooide fases in rekening gebracht worden.
10.7 Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan.
10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
10.9 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan Nervada aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Nervada een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.10 Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van Nervada, te weten ING BANK rekening NL15INGB0006914977 te Heerhugowaard.
10.11 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan Nervada is voldaan.
10.12 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt Nervada een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10.13 Indien er door achterhouden van informatie, het onduidelijk verstrekken van informatie of het niet volledig aanleveren van informatie meerdere werkzaamheden verricht dienen te worden dan conform de offerte c.q. prijsopgave was overeengekomen en/of om een opdracht correct en volgens wens van de Opdrachtgever te kunnen opleveren zullen de extra kosten die hiermee gemoeid gaan door Nervada worden doorberekend aan Opdrachtgever op basis van nacalculatie tegen het op dat moment geldende uurtarief.
10.14 Nervada maakt gebruik van een No-Refund policy. Wij geven geen bedragen terug na aanschaf.

11. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
11.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
11.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
11.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

11.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de vereenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
12.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan twee maal het factuurbedrag, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
12.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
12.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

13. Buitengebruikstelling

13.1 Nervada heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Nervada niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nervada zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Nervada kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Nervada gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

14. Reclameren

14.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Nervada vervalt.
14.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Nervada.
14.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.
14.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. Informatieverstrekking

15.1 Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 15 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Nervada verstrekt te zijn door Opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal Nervada Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Nervada kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan.
15.2 Nervada zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

16. Wijziging van de voorwaarden
16.1 Nervada behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
16.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nervada en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.